اولین دوره کارگاه "معنا و یکپارچگی " برگزار خواهد شد

عزیزانی که هوش مثبت را گذرانده اند مجاز به شرکت در این کار گاه هستند.

اطلاعات بیشتر و شروع ثبت نام متعاقبا روی سایت اعلام خواهد شد.