کلیه کارگاه ها و برنامه های موسسه سپاس حضورنو از چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تبعیت می نماید.

کارگاه سپاس حضورنو چیست؟

برخورداری از دیدگاهی کل نگرانه به تعالیم حضور و داشتن نگاهی یکپارچه به همه ابعاد زندگی در فضایی با اصالت که در آن دانستگی های ما هیچ جایگاه و ارزشی ندارد، بلکه با بودن هایمان آینه یکدیگر می شویم تا در حضورِنو نقش خویش را راست بنماییم و خود شکنیم، چرا که قرنهاست آینه شکستن خطای ماست.

بنابراین با رویکرد مربیگری و کوچینگ در این کارگاه با تمرین عمیق تر و بازآموزی تعالیم مهارتهای حضور در لحظه حال، ضمن استفاده از سایر منابع و برخی ابزارهای خودشناسی و روانشناسی به سراغ ریشه هایمان می رویم و از فرهنگ و ادبیات عمیق و باستانی نیز کمک می گیریم تا بهتر در حضور مستقر شویم و با این رویکرد در ابعاد مختلف زندگی تمرین باشندگی و بِسامانی کنیم.