کارگاه "حضورنو"

اندک هستند کسانی که قدرت حضور در لحظه حال را درک و تجربه نموده اند و می توانند تسلیم، پذیرش عمیق و نوع بودن شفاف را در هر لحظه عمر خود و همه جایِ زندگیشان جاری نمایند. برای در اختیار گرفتن هنر در حضور بودن یا هنر جاری و روان بودن به الگویی عملیاتی و موثر نیاز داریم. مدلی کاربردی برای بکارگیری راحت تر و هرچه بیشتر تعالیم حضورنو و تبدیل آن به ما به ازاء بیرونی یا نتیجه ساختن از آن در جهت بهبود روابط اعم از بهبود رابطه با خود، روابط میان فردی، کار، بخشهای مختلف زندگیمان و تنظیم روابطمان با جهان هستی.

آنچه آموخته و به کار خواهیم بست؟

برخورداری از دیدگاهی کل نگرانه به تعالیم حضور و داشتن نگاهی یکپارچه به همه ابعاد زندگی در فضایی با اصالت که در آن دانستگی های ما هیچ جایگاه و ارزشی ندارد، بلکه با بودن هایمان آینه یکدیگر می شویم تا در حضورِنو نقش خویش را راست بنماییم و خود شکنیم، چرا که قرنهاست آینه شکستن خطای ماست.

 بنابراین با رویکرد مربیگری و کوچینگ در این کارگاه با تمرین عمیق تر و بازآموزی تعالیم مهارتهای حضور در لحظه حال، ضمن استفاده از  سایر منابع و برخی ابزارهای خودشناسی و روانشناسی به سراغ ریشه هایمان می رویم و از فرهنگ و ادبیات عمیق و باستانی نیز کمک می گیریم تا بهتر در حضور مستقر شویم و با این رویکرد در  ابعاد مختلف زندگی تمرین باشندگی و بِسامانی کنیم.

بدیل این تعالیم به مهارتهای عملی و قابل کاربست به یک مدل کاربردی نیاز دارد که به ما شاخصهایی بدهد برای سنجش کیفیت بودنمان در هرلحظه، در هر رابطه اعم از عاطفی و خانوادگی و دوستانه و کاری یا در هر پروژه ای در زندگی. به همین منظور در این کارگاه "مدل کاربردی حضورِنو" ارائه می گردد، مدلی که فشرده شده و چکیده تعالیم حضور در لحظه حال و کاملا کاربردیست که بر پایه آن در یک کارگاه چالشی، تعاملی و عملگرا تلاش می کنیم تا مفاهیم فوق را بیشتر و بیشتر تجربه شخصی نموده، در آن مستقر شویم، برکات آن را به زندگیمان ببریم و حضوری نو و باشنده را به جهان هدیه دهیم.

+ جهت دریافت بروشور دوره اینجا کلیک کنید

+ برای ثبت نام و پرداخت شهریه کلیک کنید

محتوای بیشتر در این بخش: كارگاه "هوش مثبت" »
اطلاعات کارگاه:
- موعد هدیه ویژه تا پنجشنبه 10 اسفندماه و ددلاین ثبت نام یکشنبه 20 اسفند می باشد.
- کارگاه از 21 فروردین 97 روزهای سه شنبه در دو گروه صبح و عصر تشکیل می گردد.
- سه شنبه صبح ها: از ساعت 9:30 تا 12:30 / عصرها: از ساعت 17:00 تا 20:00